Szczepienie przeciw grypie

 

 

Szczepienie przeciw grypie.

 

 

 

Od 7 października (czwartek) rozpoczynamy akcję bezpłatnych szczepień przeciw grypie.

 

Zapisy przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 pod numerem telefonu:

22 758 63 12

 

Szczepienia będą wykonywane w każdy czwartek w godzinach 9-16 w Szpitalu Powiatowym w Pruszkowie.

 

SPZZOZ w Pruszkowie

 

ul. Armii Krajowej 2/4, 05-800 Pruszków

 

W sezonie 2021/2022 do bezpłatnych szczepień przeciw grypie uprawnieni są:

 

1)      osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie;

 

2)      osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;

 

3)      osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium.

 

4)      nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorami zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione na uczelni;

 

5)      studenci i doktoranci uczestniczący, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów.

 

6)   osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego         i Głównego Inspektora Farmaceutycznego;

 

7)     osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub  w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy.

 

8)      pacjenci:

 

a)                    zakładu opiekuńczo-leczniczego,

 

b)                    zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego,

 

c)                    hospicjum stacjonarnego lub domowego,

 

d)                    oddziału medycyny paliatywnej;

 

9)      osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o którym mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;

 

10)  osoby pracujące w przedszkolu , innej formie wychowania przedszkolnego , szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

 

11)  funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze;

 

12)  Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego;

 

13)  osoby urodzone nie później niż w1946r.

 

 

 

Punt szczepień mieści się w budynku głównym na parterze, wejście

 

do Poradni Specjalistycznych. Prosimy kierować się strzałkami.

 

 

 

Koordynatorzy szczepień:

 

Ewa Olszewska tel. 664 118 792

 

Anna Rutkowska tel. 664 118 793

 

Telefony aktywne: Pn-Pt godz: 8-15

 © 2022 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) SPZZOZ w Pruszkowie informuje, że:

 

1.      Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, ul. Armii Krajowej 2/4, 05-800 Pruszków, który reprezentuje Dyrektor.

2.      W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań SPZZOZ w Pruszkowie, zwłaszcza świadczenia usług medycznych, na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa.

5.      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

6.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

7.      Posiada Pani/Pan  prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.

8.      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.