Dział Anestezjologii

Dział Anestezjologii

05-800 Pruszków, ul. Armii Krajowej 2/4

telefon: 572-664-579

Kadra

Dział Anestezjologii zatrudnia 9 anestezjologów, pracujących w różnych systemach dogodnych dla Szpitala.

Kierownik Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. med. Magdalena Makowska-Latos

lek. med. Jan Bartłomiej Kowalski

Małgorzata Dziaczkowska
pielęgniarka koordynująca

Wykonujemy różnego rodzaju znieczulenia w obrębie:
  • 2 sal operacyjnych bloku operacyjnego ogólnego
  • 1 sali operacyjnej bloku położniczego
  • w gabinetach zabiegowych na terenie szpitala i w salach porodowych
Prawie wszyscy anestezjolodzy, pracujący w tutejszym szpitalu, byli zatrudnieni w klinikach warszawskich niejednokrotnie przez długie lata, będący aktualnie asystentami wiodących ośrodków stołecznych.

Wykonujemy ponad 2-tysiące różnorodnych znieczuleń (dużych i małych) a poprzez doskonalenie naszej pracy, staramy się utrzymać wysoki poziom wykonywanych zabiegów. Dążymy do tego, aby jak dotychczas, znieczulenia wykonywane w tutejszym Szpitalu nie stanowiły zagrożenia dla pacjentów i były obarczone minimalną ilością powikłań.

Dysponujemy sprzętem (aparaty do znieczulenia) o standardzie światowym, pełny monitoring, atesty.
Pacjenci, którzy mają być znieczuleni są informowani o zaletach i wadach danej metody i mają wpływ na wybór rodzaju znieczulenia (do danej operacji) poprzez udział w procesie decyzyjnym.

Obecnie staramy się o dostosowanie standardu znieczuleń w obrębie Oddziału Położniczego do kierunków przyjętych w Europie Zachodniej.

Realizacja świadczenia odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży/Dz. U. Poz.1100/.

Uprzejmie informujemy, że w Szpitalu Powiatowym SPZZOZ w Pruszkowie jest zatrudniony psycholog, który udziela pomocy psychologicznej pacjentom oraz członkom rodziny. Jest dostępny zgodnie z harmonogramem pracy, który znajduje się w oddziałach szpitala oraz na stronie internetowej SPZZOZ. Na tablicach informacyjnych w oddziałach zamieszczone są również informacje dotyczące danych kontaktowych oraz lokalizacji pokoju psychologa.

Psycholog wykonuje obchody w salach pacjentów lub towarzyszy w trakcie obchodów lekarskich, konsultuje, realizuje programy edukacyjne, reaguje w kryzysowych sytuacjach, szkoli. Najczęstszą metodą pracy psychologa jest wsparcie, psychoedukacja, udzielanie psychoporady lub interwencja kryzysowa. Pacjent może sam zgłosić potrzebę rozmowy z psychologiem w czasie hospitalizacji.
Wówczas zgłasza ją pielęgniarce, lekarzowi lub bezpośrednio psychologowi. Rozmowa
z psychologiem może być prowadzona przy łóżku pacjenta,  w aktualnie dostępnej sali na oddziale lub w pokoju psychologa. W czasie konsultacji psycholog przeprowadza wywiad, prowadzi obserwacje, czasami diagnozuje, udziela wsparcia, nierzadko interweniuje. Rozmowa
z psychologiem trwa zazwyczaj około 30-50 minut. W razie nieobecności psychologa w oddziale pacjent może umówić się telefonicznie na spotkanie w innym terminie.

© 2022 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE