1.Odpłatność za pobyt w ZOLU.

Świadczenia zdrowotne w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym finansowane są z budżetu NFZ.

Miesięczna opłata za pobyt w Zakładzie opiekuńczym, obejmują koszty wyżywienia i zakwaterowania, O której mowa art. 18 ustawy z dnia 27  sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustala się w wysokości odpowiadającej 250 proc  najniższej emerytury z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 proc miesięcznego dochodu pacjenta.

Opłatę ustala się ponownie po każdorazowej zmianie wysokości dochodu świadczeniobiorcy przebywającego W zakładzie opiekuńczym.

(Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca2012 r w sprawie kierowania do Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych i Pielęgnacyjno-opiekuńczych.)

 2. Opłaty za przechowywanie ciała osoby zmarłej.

 Zgodnie z umową zawartą z chłodnią Domu Pogrzebowego Szadkowski w Pruszkowie, przechowywanie zwłok przez 72 godz. jest bezpłatne.

Za każdą rozpoczętą następną dobę, pobierana jest opłata od  rodziny odbierającej ciało.

W celu odbioru ciała prosimy o kontakt z Chłodnią Domu Pogrzebowego Szadkowski

pod nr telefonu 22 / 212-83-44

© 2024 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE