Regulamin Odwiedzin w Szpitalu Powiatowym SPZ ZOZ w Pruszkowie

Szanując pracę personelu oraz chcąc zapewnić spokój i bezpieczeństwo pacjentom hospitalizowanym w Oddziałach Szpitala, jak również przestrzegając ustawowych Praw Pacjenta, prosimy o przestrzeganie następujących zasad dotyczących odwiedzin.

 1. Przed wejściem do Szpitala należy odzież wierzchnią i bagaże pozostawić w szatni. Przed wejściem na salę pooperacyjną należy założyć odzież ochronną.
 2. Zaleca się, aby odwiedziny pacjentów odbywały się codziennie od godziny 14:00 do godziny 17:00.
  W pozostałych godzinach konieczne jest uzgodnienie tego faktu z lekarzem dyżurnym
 3. W Oddziale Ginekologii i Położnictwa, pacjentki w trakcie porodu, przebywające na Sali Porodowej mają prawo do obecności osoby bliskiej przez całą dobę po wcześniejszym uzgodnieniu z lekarzem dyżurnym.
 4. Rodzina pacjenta może uczestniczyć samodzielnie i/lub pod nadzorem pielęgniarki Oddziału w procesie pielęgnacji pacjenta w zakresie ustalonym przez lekarza i pielęgniarkę. Pielęgniarka Oddziału przeprowadza edukację rodziny z odpowiedniego zakresu pielęgnacji.
 5. Odwiedziny w Szpitalu odbywają się za zgodą pacjenta. W przypadku braku zgody pacjenta na odwiedziny informację w tym zakresie pacjent powinien zgłosić Pielęgniarce Oddziałowej lub Pielęgniarce Dyżurnej.
 6. Jednego pacjenta mogą odwiedzać równocześnie najwyżej dwie osoby.
 7. Zaleca się, aby w odwiedzinach uczestniczyły osoby pełnoletnie.
 8. Zabrania się odwiedzin osobom zainfekowanym z jakąkolwiek chorobą zakaźną, agresywnych niezrównoważonych psychicznie, pod wpływem alkoholu, środków odurzających. W przypadku stwierdzenia takich okoliczności personel Oddziału może poprosić o opuszczenie szpitala, a w przypadku niepodporządkowania się wezwać pracownika ochrony i jeśli zajdzie taka potrzeba- policję.
 9. Osoby odwiedzające zobowiązane są do wykonywania i podporządkowania się wszelkim poleceniom personelu szpitalnego.
 10. Osoby odwiedzające powinny dokładnie myć i dezynfekować ręce przed wejściem do sali pacjentów korzystając z toalet ogólnodostępnych oraz pojemników z płynem dezynfekcyjnym na salach chorych.
 11. Zabrania się siadania na łóżkach pacjentów.
 12. W czasie obchodu lekarskiego oraz czynności pielęgnacyjno-leczniczych odwiedzający nie mogą przebywać w sali pacjentów.
 13. Ze względu na poszanowanie praw wszystkich pacjentów odwiedzający nie mogą zakłócać prywatności i spokoju innych pacjentów przebywających w salach wieloosobowych.
 14. Odwiedzający powinni ograniczyć do minimum korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów i innych urządzeń elektronicznych.
 15. Osobom odwiedzającym zabrania się przynoszenia kwiatów oraz artykułów spożywczych zabronionych przez personel medyczny. W szczególności zabrania się przynoszenia leków i wyrobów medycznych.
 16. Zabrania się chodzenia po innych salach niż ta, na której pacjent przebywa.
 17. Pielęgniarka ma prawo i obowiązek zwracać uwagę odwiedzającym, jeśli nie stosują się do postanowień Regulaminu, a nawet poprosić (w porozumieniu z lekarzem prowadzącym lub dyżurnym) o opuszczenie Oddziału.
 18. Dyrekcja Szpitala zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub okresowego zakazu odwiedzin ze względów epidemiologicznych lub z innych ważnych przyczyn uzasadnionych dobrem pacjentów, o czym pacjenci zostaną poinformowani, a stosowne ogłoszenie będzie wywieszone przy wejściu do Oddziałów.
 19. Na terenie Szpitala obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, narkotyków, środków odurzających, fotografowania i filmowania oraz wprowadzania zwierząt!
 20. Odwiedzający zobowiązani są do szanowania mienia Szpitala za ewentualne szkody ponoszą odpowiedzialność finansową.

 Regulamin wchodzi w życie w dniu 20 lutego 2017 r.

© 2023 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE